Turvallisuusneuvonantaja

Suomen lainsäädännössä asia on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (27.3.2002/274). Velvollisuus nimetä turvallisuusneuvonantaja koskee yritystä, joka harjoittaa vaarallisen aineen pakkaamista, säiliöiden ja astioiden täyttämistä, kuormaamista, lähettämistä, kuljettamista, kuorman purkamista, kuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen täyttämistä tai muuta kuljetukseen liittyvää toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajan tarpeesta yrityksessä voi pitää sellaista suuntaa antavaa ajatusta, että jos yrityksessä jotenkin käsitellään eli kuljetetaan, varastoidaan, lastataan, pakataan tai puretaan myytävää tai ostettavaa vaarallista ainetta, josta yleensä pitää olla olemassa käyttöturvallisuustiedote ja sitä on osattava myös tulkita erilaiseen käyttöön yrityksessä, niin turvallisuusneuvonantajan tarve yrityksessä on ilmeinen. Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Tarjoamme yrityksille turvallisuusneuvonantajan asiantuntijapalveluita, lisää tietoa saat Akilta puh.050-4943433 aki.miikkulainen@amline.fi

Turvallisuusneuvonantajan tulee selvittää keinoja, joiden avulla yrityksen VAK-kuljetukset suoritetaan mahdollisimman turvallisesti määräyksiä noudattaen. Hänen tulee edistää tällaisten keinojen käyttöönottoa kuljetuksissa:

 1. Huolehtia VAK-kuljetusta koskevien määräysten noudattamisesta;
 2. antaa VAK-kuljetusta koskevia neuvoja;
 3. huolehtia siitä, että VAK-kuljetukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan yritykselle vuosittainen kertomus, joka on säilytettävä viisi vuotta ja pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle;
 4. huolehtia siitä, että VAK-kuljetuksessa tapahtuneesta ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta laaditaan yritykselle; onnettomuusselostus, joka on pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle
 5. hoitaa muita asetuksen liitteessä tarkemmin säädettyjä tehtäviä.

Yrityksen on huolehdittava siitä, että turvallisuusneuvonantajalla on mahdollisuus hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Lisäksi turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:

 1. toimintoja kuljetettavien vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien säännösten noudattamiseksi;
 2. käytäntöä eritysten tarpeiden huomioon ottamiseksi hankittaessa kuljetukseen tarvittavia välineitä;
 3. toimintoja vaarallisten aineiden kuljetuksessa, kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän kaluston tarkastamiseksi;
 4. että henkilökunta on saanut asianmukaisen koulutuksen, josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa;
 5. VAK-kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista;
 6. vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten tutkinnan suorittamista ja tarvittavan kertomuksen laadintaa;
 7. tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseksi;
 8. vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien säännösten huomioonottamista valittaessa ja käytettäessä alihankkijoita tai muita osa-puolia;
 9. että kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet;
 10. vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaamis- ja purkamistoimintaan liittyvien vaarojen tiedottamista;
 11. vaadittavien asiakirjojen ja turvavarusteiden mukanaoloa kuljetusvälineissä sekä tällaisten asiakirjojen ja varusteiden säännösten mukaisuuden tarkastamiseksi tarvittavia menettelyjä;
 12. kuormaus- ja purkamistoimintaa koskevien säännösten noudattamiseksi tarvittavien menettelyjen toteuttamista; sekä
 13. että toiminnanharjoittajalla on toiminnassa sovellettava turvasuunnitelma.